BéKSZI József Attila Kollégiumi Tagintézménye JAK

PostHeaderIconSZMSZ

 Diák-önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat

 

1. A Diák-önkormányzat adatai:

Neve: BéKSZI József Attila Kollégiumi Intézményegység Diákönkormányzata

Címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1

E-mail: 

Alakulásának időpontja: 2006-09-24

Módosítás ideje: 2010. szeptember

 

2. A Diák-önkormányzat céljai

A BéKSZI József Attila Kollégiumi Intézményegység diákjai azzal a szándékkal, hogy tökéletesebbé tegyék a kollégium működését, megvalósítsák a tanulók akaratát, biztosítsák jogaikat, gondoskodjanak a közös érdekvédelemről, hogy értse és tudja a közéleti munka fogalmát és lényegét minden itt élő középiskolás fiatal, megalakítjuk Diákönkormányzatunkat.

 

3. A Diák-önkormányzat tevékenysége és feladatai

 

3/a. Jog – és – érdekérvényesítési feladatok

Hozza létre közvetlen választással a tanév 3. közgyűlésén, a legfőbb testületet a Diák Tanácsot! A Tanulócsoportok delegáljanak 4 fő küldöttet a Kibővített Diák Tanácsba. A Diák Tanács tagjai maguk döntenek a tisztségviselőkről. Ha valamely tisztviselő nem megfelelően végzi a munkáját, a Diák Tanács egyszerű többséggel, nyílt szavazással eldöntheti a felmentését. A tisztség betöltésére ajánlással kell jelölteket állítani, akik közül egyszerű többséggel, nyílt szavazással választják ki a tisztséget betöltő személyt. (Ha egy tisztségviselő felmentését kéri, akkor is ezen analógia alapján választják meg a másik tisztségviselőt.)

A diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és a kollégium vezetője előtt. Képviselőjével legyen jelen a kollégium tanulóját érintő fegyelmi tárgyaláson!

Kapjon véleményalkotási lehetőséget, a diákokat érintő kérdésekben; ami történhet, írásbeli megkeresésre, más szerv által kért felhívásra, vagy egyszerű vélemény-nyilvánítási szándékkal.

Javaslattétellel éljen a kollégiumot érintő valamennyi kérdésben. A diákok problémáinak gyűjtése anonim módon. Tájékoztatás a tanulók jogairól, lehetőségeiről. A kiemelkedő diákteljesítmény jutalmazását véleményezze.

 

3/b Program - és rendezvényszervezési feladatok

A Szervezeti és Működési Szabályzat, diák-önkormányzati Munkaterv és a Diák Tanács üléstervének figyelembevételével végzi feladatát.

Évente legalább 3 alkalommal összehívja a Diák-önkormányzati közgyűlést. Programszervezési feladatok felvállalása (szabadidős programok, kirándulások, bulik…). Segít a BéKSZI József Attila Kollégiumi Intézményegység Munkaprogramjában megtervezett szabadidős programok előkészítésében és lebonyolításában.

 

3/c Kommunikáció és tájékoztatási feladatok

Készítsen jegyzőkönyvet minden diákságot érintő fórumról (közgyűlés, DT megbeszélés…), melynek tartalmát a rendelkezésére bocsájtja azoknak is azon nem vettek részt, de az ott elhangzottak személyét érintik.

  

4. A Diák-önkormányzat jogai

A diákönkormányzat a jogszabályokban, a kollégium belső szabályzataiban és jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogokkal rendelkezik, melyekkel e szabályzatban foglalt döntési mechanizmus révén, képviselő útján él.

 

5. Kibővített Diák Tanács 

A tanulócsoportok által delegált 4-4 küldött alkotja.

 

5.1. A Kibővített Diák Tanács tagjainak választása és visszahívása


Ø 

A küldöttek választásának jogát a tanulócsoportok maguk határozzák meg.


Ø 

Tagjait minden tanév szeptember 15-ig egy tanévre választják.


Ø 

A küldöttek visszahívásáról a tanulócsoport dönt, visszahívás esetén, rövid időn belül (maximum két hét) új küldöttet kell választani a csoportnak.


Ø 

A választásról és a visszahívásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a tanulócsoport számát, a választás módját, a jelöltek nevét, a szavazás eredményét és a két hitelesítő aláírását.

 

5.2. A Küldöttek feladata


Ø 

Képviselni a tanulócsoportjuk érdekeit a Kibővített Diáktanácsban, közvetett módon a kollégium vezetése előtt.


Ø 

Összegyűjteni a csoportjukban felvetődött igényeket, problémákat, ötleteket, és azt továbbítani az illetékesnek.


Ø 

Legalább évente kétszer tájékoztatni a csoport tagjait a Kibővített Diák Tanács Munkájáról, döntéseiről és eredményeiről.


Ø 

Részt venni a Kibővített Diák Tanács ülésein. Ha ez nem lehetséges, erről a titkárt előzetesen tájékoztatnia kell.


Ø 

Legjobb tudásuknak megfelelően meghozni a döntéseket, a vállalt feladatot határidőre végrehajtani.

 

5.3. A Küldöttek joga 


Ø 

Részt venni a Kibővített Diák Tanács ülésein.


Ø 

Kérdést, javaslatot feltenni a Diák Tanács vezetőségének, illetve tagjainak.


Ø 

Napirendi pontra javaslatot tenni, napirendhez hozzászólni.


Ø 

Beszámolni saját, elvégzett munkájáról, megbízatásáról.


Ø 

Értékelni a Diák Tanács tevékenységét.

 

5.4. A Kibővített Diák Tanács tagjának mandátuma megszűnik


Ø 

A mandátum lejártával, de legkésőbb a tanév utolsó napján.


Ø 

A tanulójogviszony megszűnésével.


Ø 

Visszahívással.

 

5.5. A Kibővített Diák Tanács joga


v 

Minden évben kétszer ülést tartani


v 

Bizalmatlansági indítványt kezdeményezni a Diák Tanáccsal szemben.


v 

Napirendi javaslatot tehet a Diák Tanács soron következő ülésére.

 

6. Diák Tanács

Meghatározott jogkörrel felruházott, minimum 5, maximum 8 főből álló csoport, mely jogköreit úgy gyakorolja, hogy legalább havonta két alkalommal összeül, és jogkörének megfelelő döntéseket hoz. Döntései meghozatala előtt kikérheti a DMSP(-k) véleményét.

 

6.1. Diák Tanács

A Diákönkormányzat tagjai (a kollégium diáksága) a tanév 3. közgyűlésén először a jelöltekre tesz javaslatot. Amennyiben azok jelölésével a közgyűlés legalább 50% plusz egy fő egyetért, akkor közülük, nyíltan választja meg a Diák Tanács tagjait. Arra figyelve, hogy a kollégium minden korosztályból legyen érdekképviselet a testületben. Megbízásuk egy évre szól.

Amennyiben a Kibővített Diák Tanács bizalmatlansági indítványt kezdeményezett a Diák Tanáccsal szemben, akkor a közgyűlés az a fórum, amely dönt a Diák Tanács azonnali hatállyal történő feloszlatásáról, és az új vezetőséget választ.

 

A Diák Tanács tagjának megbízása megszűnik, ha


v 

Mandátumuk lejár


v 

A tanulójogviszony megszűnik.


v 

Lemondanak.


v 

Visszahívják. 

- A tisztségviselők visszahívását a titkár illetve a Diák Tanács 25%-a kezdeményezheti indoklással együtt. A visszahívásról a Diák Tanács nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt.

 

6.2. A Diák Tanácson belüli munkamegosztás

Alapvetően funkcionális munkamegosztási elv szerint szervezi feladatait, és a következő tevékenységeket           látja el:


v 

Vezetési és irányítási feladatok.


v 

Jogi tanácsadás.


v 

Programszervezési feladatok.


v 

Kommunikációs tevékenységek.

 

6.3. A Diák Tanács tisztségviselői az egyes tevékenység csoportnak megfelelően


v 

Titkár


v 

Titkárhelyettes


v 

Diákjogi felelős


v 

Programszervezési felelős


v 

Szóvivő és kommunikációfelelős


v 

Technikai – informatikai felelős

 

6.4. A tisztségviselők feladatai

A titkár és helyettesének feladatai


o  

Koordinálni a Diák Tanács munkáját.


o  

Összehívni a Diák Tanácsot és a Kibővített Diák Tanácsot.


o  

Előterjesztéseket készíteni az ülésekre.


o  

Ellátni a levezető elnöki feladatot az üléseken.


o  

Kéthavonta beszámoltatni a tisztségviselőket a munkájukról.


o  

Képviselni a diák-önkormányzatot a nevelőtestület, a kollégiumvezető és más diák-önkormányzatok és szervezetek felé.


o  

Nyilatkozatot kiadni a diák-önkormányzat nevében.

 

Diákjogi felelős feladatai


o  

Létrehozni és működtetni a diákjogi tanácsadó szolgálatot.


o  

Tájékoztatni a titkárt, a vezetőséget, szükség esetén a Kibővített Diák Tanácsot a kollégiumban felmerülő problémákról, igényekről.


o  

Szakmai tájékoztatókat, továbbképzéseket szervezni a kollégium 9. évfolyamos tanulóinak.


o  

Részt venni a kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon.

 

Programszervezési felelős feladatai


o  

Megszervezni a diák-önkormányzat programjait, akcióit.


o  

Létrehozni, irányítani a programszervezésben részt vevő tagok munkáját.


o  

Beszámolni a tanévben megrendezett eseményekről.

 

Szóvivő és kommunikációfelelős feladatai


o  

Megszervezi a tanulók tájékoztatási és információs rendszerét.


o  

Intézi a diák-önkormányzat tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást.


o  

Tartja a kapcsolatot a diák-önkormányzat és külső személyek, szervezetek között.


o  

Előkészíti a titkári nyilatkozattételt.


o  

Szervezi a kollégiumi rádió (JAK Rádió) adásait


o  

Szervezi a kollégiumi újság rovatának szerkesztését.

 

Technikai – informatikai felelős feladatai


o  

Együttműködés a JAK Diákstúdióval (dokumentálás, archiválás, kép – és videó anyagok).


o  

Együttműködés a BéKSZI Trefort Ágoston Műszaki Tagiskola Stúdiójával.


o  

Rendezvényeink technikai igényeinek biztosítása.


o  

Diák – önkormányzati kiadványok, meghívók készítése, nyomtatása. 

 

7. A tisztségviselők hatáskörének és felelősségi körének meghatározása

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


TITKÁR


DIÁKJOGI FELELŐS


PROGRAMFELELŐS


KOMMUNIKÁCIÓ FELELŐS


TECHNIKAI-INFORMATIKAI FELLEŐS


DIÁK TANÁCS


KIBŐVÍTETT DIÁK TANÁCS


DMSP


A DIÁK – ÖNKORMÁNYZAT ÉVES MUNKATERVE

 


J

C


 


C


 


 


J


D


V


A DIÁK – ÖNKORMÁNYZAT JOGKÖREINEK GYAKORLÁSA

 


V


J


 


 


 


C


D


V


A DIÁKKÖZGYŰLÉS EGYÉB NAPIRENDI PONTJAI

 


D


J


J

C


 


 


 


 


V

J


A DIÁK – ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNEK PROGRAMJA, FORGATÓKÖNYVE


D


 


E


 


 


J


 


V


PÁLYÁZATOK BEADÁSA

 


C


V


V


V


V


D


 


V


TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA

 


J


 


 


 


 


D


C


V


A TITKÁR BESZÁMOLTATÁSA

 


 


 


 


 


 


E


J,D

C


V


A DIÁK – ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ


D


 


 


J


 


 


 


V


A KOLLÉGIUMI RÁDIÓ MŰSORÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

 


J


 


 


D


J


C


 


V


A KOLLÉGIUMI RÁDIÓ SZERKESZTŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSA


J


 


 


E


J


D


V

C


V


A KOLLÉGIUMI ÚJSÁG SZERKESZTŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSA


J


 


 


E


 


D


V

C


V

 

Jelmagyarázat:

D: döntés

J: javaslattétel

V: véleményezés (kötelező véleménykikérés)

C: ellenőrzés

E: egyetértés

 

8. A Diák- önkormányzaton belüli szervezetek, bizottságok

                ·        

A Diák – önkormányzat egyetlen bizottságot működtet, ez a vezetőség (Diák Tanács).


·        

A vezetőségnek tagja a titkár és helyettese és négy szakterületi felelőse, összesen hat fő.


·        

A kilencedikesek érdekképviseletét 1-2 fő delegálásával biztosítja a Diák Tanácsban.

 

A vezetőség feladatai


·        

Az SZMSZ szükséges módosításait elvégzi, arról a diák – önkormányzatot tájékoztatja.


·        

Diák – önkormányzati Munkaterv elkészítése minden év szeptember 15.-ig, arról a diák – önkormányzatot tájékoztatja.


·        

A Diák Tanács üléstervének elkészítése minden év szeptember 15.-ig.


·        

Biztosítani az egyeztetést, a kommunikációt a tisztségviselő között.


·        

Döntéseket hozhat pályázatok írásáról.


·        

Ellenőrizni a tisztségviselők munkáját.


·        

Folyamatosan értékelni a diák – önkormányzat munkáját, cél szerinti tevékenységét.

 


§ 

A Diák Tanács üléseit a titkár vagy annak helyettese hívja össze, ennek szabályai azonban kötetlenek.


§ 

Az ülés zártkörű, azon csak a meghívót kapott személyek vehetnek részt.


§ 

A Diák Tanács döntéseit egyszerű többség elvével, nyílt szavazással hozza meg.


§ 

A Diák Tanács döntéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni!

 

 

9. A Kibővített Diák Tanács üléseire vonatkozó szabályok


§ 

Legalább kétszer ülésezik a tanév során.


§ 

Üléseit a tikár hívja össze. A titkár a meghívókat írásban (e-mail-ben) küldi ki a tagoknak az ülés előtt legalább 3 nappal. Annak tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét, a tervezett napirendi pontokat és a szükséges mellékleteket. A diák – önkormányzat tagjai 20%-ának kérésére a titkár köteles összehívni az ülést.


§ 

Az ülések nyíltak.


§ 

A Kibővített Diák Tanács ülése határozatképes, ha a csoportképviselők legalább 50%-a és még egy fő megjelent. Határozatképtelenség esetén a titkárnak ugyanazon napirendi pontok tekintetében új ülést kell összehívnia 8 napon belül, mely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.


§ 

Döntéseit a megjelentek egyszerű szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza.


§ 

Az üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni! Ennek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a megjelentek nevét és azok saját kezű aláírását (jelenléti íven), napirendi pontokat, a döntéseket és azok elfogadásának arányát, a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó, de az ülésen egyébként felmerült javaslatokat, problémákat, valamint két hitelesítő aláírását.

 

10. Közgyűlés (A Közgyűlés az a legfőbb fórum, ahol a választó tanulóközösség megjelenik.)


§ 

Minden tanévben legalább három alkalommal Közgyűlést kell tartani, a tanév helyi rendjében rögzített időpontban.


§ 

A Közgyűlést a Diák Tanács titkára hívja össze.


§ 

Napirendi pontjait legalább 3 nappal előtte ki kell hirdetni, ez a kommunikáció felelős feladata.


§ 

A Közgyűlés nyílt, azon tanácskozási joggal bárki részt vehet.


§ 

A Közgyűlés határozatképes, ha a kollégium létszámának legalább a fele és még egy fő jelen van.


§ 

A Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással dönt a felmerült kérdésekben.


§ 

A Közgyűlés állandó napirendi pontjai:


§ 

A kollégiumvezető beszámolása a kollégium életéről, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére, a tanulói jogok helyzetére.


§ 

A diák tanács titkárának beszámolója a diák – önkormányzat munkájáról, eredményeiről és terveiről.


§ 

A házirendben foglaltak konkrét érvényesülése, tapasztalatainak megvitatása.

 


§ 

A diákok kérdéseket intézhetnek a kollégiumvezetőhöz, a Diák Tanács titkárához, illetve a tanárokhoz. Ha a kérdést nem tudják megválaszolni, akkor arra egy héten belül írásban kell választ adni.

 

A Diákközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell


§ 

A Közgyűlés helyét, időpontját.


§ 

A megjelentek nevét tanulócsoportonkénti tagolásban.


§ 

A napirendi pontokat.


§ 

A beszámolók lényegi pontjait.


§ 

A meghozott döntéseket és a döntési arányokat.


§ 

A feltett kérdések közül azokat, amelyek nem kerültek elfogadásra.


§ 

A megválaszolatlanul maradt kérdéseket.


§ 

A jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő aláírását.

 

11. A diák –önkormányzati munkát segítő pedagógus (DMSP)


§ 

A DMSP nem tagja a diákönkormányzatnak. Ő a kollégium nevelőtestületének, és az intézmény vezetőjének megbízása alapján közreműködik a diákönkormányzat munkájában.


§ 

A DMSP szavazati joggal nem rendelkezik a Diák Tanács ülésein. Azon tanácskozási joggal vesz részt.


§ 

Véleményét, javaslatait szóban és írásban adhatja elő a diák – önkormányzatnak, illetve annak vezetőjének.


§ 

A DMSP feladata a kapcsolat biztosítása a nevelőtestület és a diák – önkormányzat között, és a nevelőtestület véleményezési jogának gyakorlása a Diák Tanács ülésein.


§ 

A Diák Tanács titkára és a DMSP rendszeresen konzultálnak a kollégium, illetve a diák – önkormányzat ügyeiről, a felmerülő problémákról, javaslatokról.

 

12. Záró rendelkezések


§ 

A diák – önkormányzat minden tanév elején éves munkatervet készít. Teljesülését a szorgalmi időszak végén értékeli.


§ 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a diák – önkormányzat készítette, és a választó tanulóközösség fogadta el.


§ 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület hagyta jóvá.


§ 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítására bárki javaslatot tehet a diákönkormányzat titkárának címzett írásos előterjesztés csatolásával.


§ 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békéscsaba, szeptember 15.

 

A diák – önkormányzat nevében javaslattevő:                                 -----------------------------------------------------------------------

                                                                                                                 A diák – önkormányzati titkár

 

A választó tanulóközösségben igazoljuk, hogy 2010. október 5. és 9. között tartott elfogadási időszakban a Kibővített Diák Tanács tagjai az SZMSZ tartalmával egyetértettek:

 

                        NÉV                                                                              ALÁÍRÁS

 

            ------------------------------------                          ----------------------------------------        

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------        

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

            ------------------------------------                          ----------------------------------------        

            ------------------------------------                          ----------------------------------------

 

 

Záradék:

 

A BéKSZI József Attila Intézményegység Diák – önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület 2010. szeptember 15.-én elfogadta.

 

 

                                                                                              ----------------------------------------

                                                                                              A nevelőtestület képviseletében

                                                                                                                (DMSP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZMSZ 2. számú melléklet

 

A diák – önkormányzat tájékoztatási rendszere

 

A diák – önkormányzat mind a diákokat, mind a kollégium dolgozóit tájékoztatni kívánja a tájékoztatási rendszerén keresztül a kollégium és a diák – önkormányzat híreiről, történéseiről.

 

A tájékoztatási rendszer elemei (a tájékoztatáshoz igénybe vett eszközök)

 

Kollégiumi rádió (JAK Rádió), kollégiumi újság diák – önkormányzati rovata, a kollégium faliújságaira kihelyezett plakátok, szórólapok, szóbeli beszámolók, írásbeli beszámolók, értesítés, levél, küldöttek.

 

Kollégiumi rádió (JAK Rádió)

 

Zenét, riportokat, szórakoztató műsorokat közvetít. A diák – önkormányzat minden héten hétfőn ismerteti a heti programokat és a múlt héten történteket, született döntéseket.

Szerkesztőjét a Diák Tanács nevezi ki és hívja vissza posztjáról. A szerkesztő megbízása egy tanévre szól. Leváltani abban az esetben lehet, ha nem biztosít helyet a diák – önkormányzat híreinek, és ha mások jogait sértő cikket közöl.

 

A programokról

 

A programokról a diák – önkormányzat plakátokon, a kollégium jól látható részein kihelyezett szórólapokon értesíti a diákokat. Ezek nem tartalmazhatnak jogszabálysértő, tiltott jelképeket, szimbólumokat.

 

Egyéb

 

A diák – önkormányzat éves programtervét és költségvetését az annak elfogadása utáni héten írásban ismerteti a kollégiumvezetővel. Minden program előtt írásbeli vagy szóbeli emlékeztetőt küld a kollégium vezetőjének. Egyéb kérdésekben, írásban és szóban konzultál a tantestülettel.

Amennyiben a nevelőtestület napirendre veszi, a diák – önkormányzat kéthavonként tantestületi ülésen számol be munkájáról.

 

Küldöttek

 

A diák – önkormányzat minden döntését a küldötteken keresztül ismerteti a tanulócsoportokkal. Ehhez a küldöttek írásbeli segédanyagot kérhetnek, ami a diák – önkormányzat a kollégium fénymásolóján sokszorosít kellő példányban.

 

Külső kapcsolatok

 

A diák – önkormányzat kapcsolatot tart a kollégium fenntartójával, a diák – önkormányzati szövetségekkel, diákjogi szakemberekkel, pályázati elbírálóival, és támogatóival. A kapcsolattartás alapvető formája a levél, illetve szóbeli értesítés, ülésekről, eseményekről. A diák – önkormányzat meghatározott körben meghívókat, köszöntőleveleket és felhívásokat tesz közzé.