ODB, IDB

Iskolánkban működő tanulói testületek
 

Osztály Diák Bizottságok (ODB)

Az osztály tanulói ODB titkárt és 4 vezetőségi tagot választanak.

Az ODB jogai:
- Program elkészítése, vezetőség és küldöttek választása
- Értékelés az osztály munkájáról
- Javaslat a Házirend követelményeihez
- Javaslat a segélyezésre
- Javaslat jutalmazásra, kitüntetésre
- A csoport érdekének védelme
- A közösségi megmozdulásokban részt venni
- Meghívottként részvétel az osztályban tanuló diák
  fegyelmi tárgyalásán

Kötelességei:
- A program megvalósítása
- A közösségi munka értékelése
- Segíteni az osztályfőnök munkáját
- Betartani a Házirendet
- A kapott feladatokat végrehajtani
- A rászorulók segítése
- A tanulmányi munka segítése
- Az iskolai, gyakorlati munkahelyek vagyonának megóvása
- Beszámolni az osztály munkájáról
- Képviselni az osztályt az IDB megbeszéléseken, diákközgyűlésen

Iskolai Diákbizottság (IDB)
A diákönkormányzat működésének támogatása, a szükséges feltételek biztosításának rendje:

- Az IDB tevékenységét úgy az iskolában, mint a kollégium területén a "Kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos díjazási szabályzat"-ban meghatározottak szerint támogatjuk.
- A diákönkormányzat működéséhez segítséget nyújt a nevelési igazgatóhelyettes és a szabadidő szervező.
- A havonta megrendezésre kerülő gyűlések helyszínéül az iskola könyvtárának olvasóterme biztosított, amelyben lehetőség van a 30-35 fős IDB kulturált elhelyezésére és munkavégzésére. Nagyobb létszámú összejövetelekhez a rajz szaktanterem áll a diákönkormányzat rendelkezésére.
- A könyvtár és a számítógéptermekben elhelyezett számítógépeket ill. az iskola tulajdonában lévő audió-videó eszközöket a diákönkormányzat tagjai engedéllyel használhatják.
- Az IDB éves működési költségeit az iskola a saját költségvetéséből fedezi. A rendezvények megvalósítását a Trefort Ágoston Alapítvány támogatja. A diákönkormányzat programjaihoz az intézmény költségvetésének tervezésekor elkülönítésre kerül egy Diákjóléti alap, és az intézményi bevételekből az érdekeltségi szabályzat szerinti arányban is meghatározásra kerül a diákjóléti keret, melyet minden évben a pénzmaradvány közgyűlés általi jóváhagyása után bocsát az intézmény gazdasági vezetője a diákönkormányzat rendelkezésére.

Tagjait és vezetőjét a tavaszi diák küldöttgyűlésen választják meg.

> IDB Naptári terv 2010-2011 <

IDB feladata:
- Részt vesz a tanulói feladatok szervezésében, tervezésében, megvalósításában, ellenőrzésében, értékelésében.
- A két közgyűlés között intézi, szervezi a tanulók tevékenységét, a végzett munkáról beszámol a közgyűlésnek.
- A diákság érdekeinek képviselete a törvény által biztosított diák-önkormányzati jogok gyakorlása.
- Kulturális és szabadidős programok szervezése

Az IDB jogai:
Dönt: Saját működéséről és szerveinek hatásköréről, valamint egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

Egyetértési jogot gyakorol:
- a házirend megállapításakor
- a tanulók kitűntetésében, jutalmazásában, fegyelmi ügyekben
- az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésekor az iskola és a diákönkormányzat közötti munkamegosztásban
- a tanulók nevelési célú - társadalmilag hasznos munkában való részvételében
- az iskolai versenyek, vetélkedők, szemlék meghatározásában
- az ifjúságpolitikai célokat szolgáló anyagi eszközök felhasználásában

Véleményezési jogot gyakorol:
- az intézmény pedagógiai programjának, minőségirányítási programjának elfogadási folyamatában
- a munkaterv és ezen belül a tanév rendje meghatározásakor a tanulókat érintő egyéb programok tekintetében,
- a működési szabályzat elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben
- a könyvtár, az iskolai sportkör működési rendjének kialakításában
- a fakultációs irányok, programok megválasztásában
- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál
- tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor
- a tanulók nagyobb közösségét - két osztály létszámának megfelelő, kb. 50-60 főt érintő- kérdések meghozatalánál.

Javaslattevő jogköre
Kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre

- az iskola gazdálkodó szervezetekkel, állami költségvetési szervekkel és társadalmi szervezetekkel kötendő együttműködési szerződéseinek a tanulókat érintő kérdéseiben.
- Segítségadás megszervezése versenyekhez, rendezvényekhez
- Iskola és környezetének csinosítása
- Javaslatot tenni kirándulásra, táborozásra
- az iskola sajátos arculatának kialakítása

Tevékenységét önálló működési szabályzat alapján végzi. Az iskolavezetés részéről a kapcsolattartásért felelős a nevelési igazgatóhelyettes.

Kollégium Diák Tanács
Vezetőjét és tagjait a kollégiumi közgyűlés tanévenként újraválasztja.

Dönt:
- az éves munkaprogramjáról
- tagjainak feladat-megosztásáról
- diákügyeleti munka megszervezéséről

Véleményez:
- kollégiumi nevelési program jóváhagyási folyamatában
- házirend, napirend módosításáról
- tanulófelvételek elbírálásáról
- diákjóléti alap felhasználásáról

Javaslatot tesz:
- kulturális és sport programok szervezésérére
- társkollégiumokkal való kapcsolattartás módjára
- városi, megyei szintű versenyeken való részvételre
- tanulók jutalmazására, büntetésére

Az intézményvezetés részéről a kapcsolattartásért a kollégium vezetője felelős.

Iskolai diák küldött-közgyűlés

Az iskola tanulóinak tájékoztató, tájékozódó és választó fóruma

A diák küldött-közgyűlés résztvevői az osztály diákbizottságok választott tagjai, valamint az Iskolai Diákbizottság tagjai.

Az iskolában tanévenként két diák-küldöttközgyűlést tartunk, a naptári tervben meghatározottak szerint.

Az iskolai diák-küldöttközgyűlésen:
- a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diák-közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról.
- a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat ill. az iskola vezetéséhez.
- A diákok megválasztják az iskolai diákbizottság tagjait és tisztségviselőit, valamint az iskolaszék diáktagját.